ValleyTXWBITSRTCTARIFF_070318 - VTX1

ValleyTXWBITSRTCTARIFF_070318